Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de vennootschap onder firma Delano Boer, gevestigd te Zwijndrecht.

  1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met de vennootschap onder
firma ‘Delano Boer’.

1.2 Een overeenkomst met Delano Boer komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk is
bevestigd. Eveneens wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen
op het moment waarop Delano Boer de orderbevestiging verzendt.

1.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij
slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze uitdrukkelijk en
schriftelijk door Delano Boer zijn aanvaard.

1.4 Alle offertes van Delano Boer zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
is vermeld. Indien tot de offertes, monsters, beschrijvingen en dergelijke
behoren, blijven deze eigendom van Delano Boer, tenzij hiervan uitdrukkelijk en
schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op het eerste verzoek van Delano Boer
worden teruggegeven. Tevens behoudt Delano Boer zich de eventuele bestaande
rechten uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom bij dit alles voor.

  1. Prijzen

2.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding
geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen of
andere kostensoorten en zijn exclusief B.T.W., verzekerings- en transportkosten,
tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een of
andere nadien mocht worden verhoogd, is Delano Boer gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

  1. Levering

3.1 Levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door
Delano Boer zoveel mogelijk in acht genomen. Ontbinding van de overeenkomst op
grond van overschrijding van de leveringstermijn zal eerst dan mogelijk zijn
indien deze de redelijke grenzen heeft overschreden.

3.2 Het staat Delano Boer vrij leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden.
4. Betaling

4.1 Betaling dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Delano Boer is gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten.

4.3 Te allen tijde is Delano Boer gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of
de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel
voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van
de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet
is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te
stellen geeft Delano Boer het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd naar
recht tot vergoeding van onkosten en winstderving.

4.4 Met recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op Delano Boer te
verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5 De gehele koop- of verkoopprijs is in elk geval onmiddelijk opeisbaar bij
niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer
de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling wordt
verleend of onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op de zaken
of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in
liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

4.6 Wanneer de betaling niet ex artikel 4.1 heeft plaats gevonden, is Delano Boer
gerechtigd, na het verstrijken van de bedoelde termijn, aan de wederpartij een
vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de
wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar, indien de
wettelijke rente lager is dan voornoemd percentage; rente over een gedeelte van
de maand wordt berekend als een volle maand.

4.7 Voorts is Delano Boer gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente, van de
wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niettijdige
betaling zijn veroorzaakt. Buitenrechtelijke kosten zijn in ieder geval
verschuldigd wanneer Delano Boer voor de invordering zich van de hulp van een
derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van
de hoofdsom. Indien Delano Boer het faillissement van de wederpartij aanvraagt is
deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten
der faillissementsaanvrage verschuldigd.

  1. Niet-toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)

5.1 Delano Boer is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit.
van overmacht is sprake indien Delano Boer haar verplichtingen niet kan nakomen
als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en bovendien niet
krachtens wet, (een) door haar gegeven garantie(s) of in het verkeer geldende
opvattingen aan haar kunnen worden toegerekend.

5.2 Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is indien deze situatie maximaal
45 aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de wederzijdse
verplichtingen van dat deel van de overeenkomst welke door de situatie van
overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij een toestand van blijvende
overmacht, treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de
overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is.
Blijkt voor der-gelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder
der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht
getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.

  1. Reclames

6.1 De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is
verantwoordelijk voor, de gegevens die hij Delano Boer verstrekt.

6.2 De wederpartij dient hij de levering de zaken zorgvuldig en tijdig te
controleren. Klachten die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare
gebreken aan het geleverde, dienen door de wederpartij binnen acht dagen
na levering of binnen acht dagen na factuurdatum indien de zaken niet aan
de wederpartij rechtstreeks (konden) worden geleverd, aan Delano Boer ter kennis
te worden gebracht bij aangetekend schrijven inhoudende een duidelijke
en nauwkeurige omschrijving van de klacht, met overlegging van de factuur.
Bij gebreken, die ten tijde van de levering niet-waarneembaar waren, noch
bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de
wederpartij binnen acht dagen na het aan het licht treden daarvan, aan Delano Boer
ter kennis worden gebracht, op de wijze als hiervoor genoemd.

6.3 Vorderingsrechten jegens Delano Boer ten aanzien van gebreken in de geleverde
zaken, vervallen indien:
– de gebreken niet binnen de daarvoor gestelde termijn danwel niet op de
hier voor aangegeven wijze aan Delano Boer ter kennis zijn gebracht;
– Delano Boer niet in de gelegenheid wordt gesteld tot onderzoek van de
gegrondheid van de klacht;
– de wederpartij het geleverde op onoordeelkundige wijze heeft behandeld
of onderhouden, zulks ter be-oordeling van Delano Boer;
– de betrokken zaken na kennisgeving van de klant, alsnog worden
verkocht of tentoongesteld.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 De wederpartij kan garantieverplichtingen ter zake van door Delano Boer
geleverde zaken jegens haar alleen doen gelden, indien deze niet door derden
op zich zijn genomen. Haar aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot gebreken die
een gevolg zijn van druk- en materiaalfouten. Voorts vervalt haar
garantieverplichting, alsmede de aansprakelijk voor schade aan het geleverde,
indien wijziging door derden worden aangebracht, die niet in opdracht van
Delano Boer geschieden, of het geleverde op onoordeelkundige wijze
– zulks ter beoordeling van Delano Boer – is behandeld of onderhouden.

7.2 Delano Boer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die
het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Delano Boer, met dien
verstande dat voor vergoeding in aanmerking komt die schade, waartegen
Delano Boer zich verzekerd heeft, althans redelijkerwijs had behoren te verzekeren.

7.3 De wederpartij zal Delano Boer kosten en schade vergoeden, die voor Delano Boer het
gevolg zijn van enig tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn
verplichtingen. Voorts zal deze alle schaden vergoeden die door hem danwel
door hem ingeschakelde derden zal veroorzaakt.

7.4 De wederpartij vrijwaart Delano Boer tegen aanspraken van derden uit hoofde van
industriële en intellectuele eigendommen.

7.5 Ingeval van een reclame van de wederpartij, waarbij de klacht doo Delano Boer
gegrond is verklaard, het de kwaliteit van geleverde zaken betreft en er
voor Delano Boer tevens aansprakelijkheid bestaat als bedoeld in artikel 7.1, is Delano Boer
uitsluitend gehouden tot – zulks ter harer keuze:
– kosteloos herstel van de gebreken;
– levering van vervangende zaken na terugontvangst van de gebrekkige
zaken;
– pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de
reeds verzonden factuur, met ontbinding door een schriftelijke
verklaring van de onderhavige overeenkomst;
– een in overleg met de wederpartij te betalen schadeloosstelling, in welke
vorm dan ook.

7.6 De wederpartij is niet gerechtigd tot het terugzenden van het geleverde ter zake
van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending hiervan zijn voor
rekening van de wederpartij. Delano Boer is alsdan bevoegd de zaken voor rekening
en risico van de wederpartij, eventueel onder een derde, op te slaan.

  1. Ontbinding

8.1 Delano Boer heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst
op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te
beëindigen, indien en zodra de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk
voldoet aan enige verplichting jegens haar, ingeval van surseance van betaling
of faillissement van de wederpartij, beslag op (een deel van) diens
bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de
overeenkomst, alsmede stillegging of liquidatie van diens onderneming.

  1. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

9.1 Bij levering wordt de wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde
eigenaar van de door Delano Boer geleverde zaken. Delano Boer blijft eigenares van de
geleverde zaken zolang de wederpartij haar vorderingen te zake van de
tegenpresentatie van de overeenkomst niet heeft betaald. Zij blijft tevens
eigenares van de geleverde zaken zolang de wederpartij de verrichtte of nog
te verrichtten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft
en zolang hij vorderingen wegens tekortschieten in zodanige overeenkomsten
niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen te zake van boete, rente en
kosten.

9.2 De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet
gerechtigd de door Delano Boer geleverde zaken te verpanden. Hij verbindt zich
tegenover derden die daarop een dergelijke recht willen vestigen, op eerste
verlangen van Delano Boer, te zullen verklaren dat hij daartoe niet bevoegd is.

9.3 Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking
of verkochte zaken jegens Delano Boer niet nakomt, is laatstgenoemde gerechtigd de
zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt hierbij Delano Boer in voorkomende
gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.4 De wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de
niet-betaalde zaken te verzekeren en op eerste verzoek van Delano Boer deze
verzekering aan te tonen.

  1. Intellectuele en industriële eigendom

10.1 Het wijzingen of bewerken van door Delano Boer geleverde zaken, het aanbrengen
van een merk of afbeelding op die zaken waarmee de schijn wordt gewekt
dat dit zaken betreffen die van Delano Boer afkomstig zijn of door haar zijn bewerkt,
is niet toegestaan. Bij overtreding daarvan verbeurt de wederpartij, na daartoe
door Delano Boer in gebreke te zijn gesteld, een boete van € 470,- per overtreding en
per dag, onverminderd het bepaalde in artikel 10.2.

10.2 Indien door overtreding van het bepaalde in het vorige lid Delano Boer of een van
haar leveranciers schade wordt berokkend, is de wederpartij gehouden
haar danwel haar wederpartij (en) te vrijwaren en volledig schadeloos te stellen,
onverminderd het bepaalde in het vorige lid.

  1. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht.

11.2 De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten.
Drukwerk en printwerk is gepersonaliseerd en kan niet weer gebruikt worden.
Het is een “maat product”, daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing
op de verkoop van drukwerk en printwerk aan zowel bedrijven als consumenten.